പെട്ടന്ന് നിറം വെച്ച് തിളങ്ങാൻ ആദ്യയൂസിൽ തന്നെ അടിപൊളി റിസൾട്ട്